Fælles om et Ærø for alle

ET GODT BØRNE- OG UNGDOMSLIV

Ærø har rammerne for et godt børneliv. Kommunen har børnehaver med gode normeringer og gratis madordning, en velfungerende folkeskole, snart med ny SFO samt ungdomsskole og klub. ‘

Socialdemokratiet arbejder for:

At sikre en god madordning for alle skoleelever, – gerne med økologiske og lokale råvarer
At 10. klasse forbliver et velfungerende tilbud, der giver et godt afsæt til ungdomslivet på og udenfor øen
At optimere rammerne for et godt fritidsliv for alle øens unge i samarbejde med Ærø Ungdomsråd, Frivagten, Viften og SSP
At skabe gode rammer for trivsel og udvikling for personalet
Fortsat at støtte op om Marstal Navigationsskole og HF Søfart

EN GOD OG VÆRDIG ÆLDREPLEJE

Vi lever længe på Ærø, og nogle ældre har behov for hjælp. Alle har fortjent en tryg og værdig alderdom. Der er afsat ekstra midler til hjemmeplejen, og brugertilfredsheden er stor, men der er udfordringer med et stigende antal demente og med at skaffe tilstrækkeligt mange uddannede medarbejdere.

Socialdemokratiet arbejder for:

At afprøve nye tiltag for at rekruttere, uddanne og fastholde dygtige medarbejdere i hjemmeplejen
 At boformer og plejetilbud tilpasses fremtidens behov
 At opnå frikommunestatus, som kan frigive tid fra administrative opgaver, på plejeområdet.

PLADS TIL ALLE I FÆLLESSKABET

Vi har et særligt ansvar for mennesker med handicap og mennesker med psykiske lidelser. Borgere med særlige behov skal inddrages tidligt og konsekvent, når nye tiltag igangsættes. Forebyggelse er vigtig for såvel den fysiske som mentale sundhed, og selv om resultater af en god forebyggelsesindsats først ses på længere sigt, er den vigtig, og kan betale sig.

Socialdemokratiet arbejder for:

 At der arbejdes forebyggende mod ensomhed og depression
 At give mulighed for botræning og botilbud til psykisk sårbare unge, samt sikre gode fritidstilbud til samme målgruppe
 At der afsættes midler til efter- og videreuddannelse af det dygtige personale, der arbejder med vores mest udfordrede medborgere

ÆRØ SYGEHUS BEVARES

Sygehuset er helt nødvendigt for en ø af vores størrelse. Sammen med helikopterne er det tryghedsskabende for alle borgere. Sygehuset har laboratoriefaciliteter, røntgen, mulighed for at konsultere speciallæger, en fødestue, en hospicestue og faciliteterne til telekonsultationer er blevet udbygget. Socialdemokratiet vil sammen med vores kontakter i og udenfor kommunen altid kæmpe for at bevare og udvikle sygehuset på Ærø.

Fælles om Ærøs klima og natur

BÆREDYGTIGHED OG RENT DRIKKEVAND

Ærø er foregangskommune på energiområdet og har i år sammen med UBE (Udvalget for Bæredygtig Energi) vedtaget en vision og udvalget er i gang med at udarbejde en energiplan, hvor målet er, at Ærø skal være CO2 neutral og selvforsynende med energi. Vi har elfærgen, der både er billig i drift og emissionsfri og vi skal i de kommende år lave planer for udskiftning af de øvrige færger, som også skal være klimavenlige. Vi har gratis busser, som gerne skal være eldrevne og ældre- og handicapvenlige efter næste udbud.

Der er i år vedtaget en Naturpolitik og en naturpolitisk handlingsplan for Ærø med langsigtede mål bl.a. for mere sammenhængende naturområder, der vil sikre faunapassager og skabe mere biodiversitet.

Sikring af Ærøs grundvand er vigtigt. Anvendelse af plantegifte er allerede forbudt på kommunens arealer.

Socialdemokratiet arbejder for:

 At Energiplanen og Naturpolitikken følges op af konkrete handlinger
 At sikre grundvandet ved at udlægge og opkøbe arealer og søge pulje til skovrejsning
 At forbud mod anvendelse af gift indarbejdes i alle kommunens kontrakter
 At støtte initiativer til gavn for biodiversiteten og den vilde natur, f.eks. ved etablering af græsningslaug
 At støtte anlæggelse af flere cykel- og vandrestier
At sikre gode toiletforhold og tilstrækkeligt med affaldsspande langs øens vandre- og cykelstier

Fælles om Ærøs foreningsliv

FÆLLESSKAB OG SAMMENHÆNGSKRAFT

På Ærø har vi et rigt udvalg af foreninger og muligheder for at mødes om fælles interesser, og det er med til at skabe nære fællesskaber og en stor sammenhængskraft på vores ø. Engagerede frivillige lægger mange timer og kræfter i aktiviteter til gavn for os alle. De skal støttes på bedste vis.

Socialdemokratiet vil arbejde for:

At ansætte en frivilligkoordinator på fuld tid, som kan hjælpe foreningslivet med at koordinere aktiviteter og undersøge nye muligheder, f.eks. etablering af en bedsteforældreordning
 At understøtte øens borgerdrevne initiativer i lokalsamfundene
 At forene nye ideer og idrætsmuligheder med allerede eksisterende foreninger
 At etablere en sen busafgang, for at gøre det lettere at deltage i øens mange aftenarrangementer

ERHVERVSLIV OG BOSÆTNING

GODE VILKÅR FOR ERHVERVSDRIVENDE, FASTBOENDE OG TILFLYTTERE

De store og små private virksomheder er vigtige for øens økonomi og for attraktive arbejdspladser, så kommunen skal fortsat være i tæt dialog med øens erhvervsdrivende. Hvor det er muligt, skal kommunen bakke op om nye ideer og nye former for iværksætteri.

Fællesskabet på Ærø blomstrer, og tilflytningen til de små lokalsamfund er i fremdrift. Det er vigtigt for Ærø, at nye borgere har lyst til at flytte hertil og bidrage til de mange initiativer, som øen er kendt for.

Kommunen er øens største arbejdsplads, og de ansatte her skal fortsat have ordentlige arbejdsforhold, så de kan blive ved med at yde en god og borgerrettet service.

Socialdemokratiet arbejder for:

 en målrettet bosætningsindsats fokuseret på faggrupper
 at der fortsat sikres produktion af lokale fødevarer
 at bryllupsturismen igen blomstrer på Ærø
at der afsættes øgede midler til efter- og videreuddannelse til kommunens ansatte