Ansvarlig udvikling af Ærø kommune for det fælles bedste

Som øsamfund rummer Ærø mange muligheder og udfordringer. Derfor skal vi tænke i løsninger, hvor Ærøs unikke særpræg og fordele som ø bevares, samtidig med at vi imødegår de vanskeligheder fremtiden måtte indebærer.

 Socialdemokratiet på Ærø arbejder for:

 Erhvervsservice, Iværksætteri og lokalproduktion

 • At være i fortsat opsøgende dialog med øens erhvervsdrivende
 • At havneudvidelsen i Søby bliver en realitet
 • At opretholde en førerposition indenfor bryllupserhvervet og hele tiden være et skridt foran andre kommuner
 • At ansætte en tovholder i et projekt for øens producenter af lokale varer
 • At alle store og små virksomheder tilbydes rådgivning og hjælp til opstart, planlægning og distribution
 • At skabe grobund for, at nye virksomheder kan slå rod og derved skabe flere arbejdspladser på Ærø
 • At kommunen og private arbejdspladser laver et fælles forum for at tiltrække dygtige medarbejdere
 • At arbejdspladser og uddannelsessteder har fokus på forebyggelse i forhold til arbejdsforhold, der kan føre til psykisk belastende situationer

 Fremtidens sundhed

 • At Ærø får ambulance nummer to
 • At kæmpe for vores sygehus, så vi sikrer tryghed og nærhed i vores sundhed
 • At udvide mulighederne for telekonsultationer, så rejser og transporttid nedsættes
 • At det bliver muligt at få kemobehandling på Ærø Sygehus eller i eget hjem
 • At telemedicin, speciallægefunktioner, telehospice og øvrige sundhedstilbud bliver en naturlig del af de ærøske behandlingstilbud
 • At visitering til misbrugsrådgivning- og behandling, foregår på sygehuset, i sundhedshuset eller i eget hjem via en Skype-lignende forbindelse
 • At oprette netværksgrupper med tidligere misbrugere, der kan benyttes til både opsøgende arbejde og i behandlingsforløb f.eks. AA-grupper
 • At der målrettet arbejdes med psykisk sårbare og handicappede ved at inddrage familie, netværk og frivillige
 • At sikre én fast kontaktperson, der fungerer som vejviser i det kommunale system, hvis man f.eks. bliver ramt af arbejdsløshed, stress, sygdom, sorg eller lignende

Seniorer på Ærø

 • At ufrivillig ensomhed forebygges i respekt for den enkeltes livskvaliteter f.eks via netværksaktiviteter
 • At udvide antallet af demenspladser og sikre en fortsat værdig pleje og omsorg af demenspatienter og deres pårørende
 • At skabe aktiviteter på tværs af generationer f.eks. gennem besøg og arrangementer mellem kommunens børne- og ungeinstitutioner og plejehjem
 • At sikre lokaler til aktivitetshusenes brugere i Marstal, Ærøskøbing, Søby og Rise
 • At der skabes boformer tilpasset fremtidens seniorer

Børn på Ærø

 • At der politisk er fokus på trivsel, faglighed og inddragelse af elever, medarbejdere og forældregruppen i vores folkeskole
 • At børn og unges kendskab til foreningslivet styrkes ved, at de i en afgrænset periode kan afprøve forskellige aktiviteter gratis, i samarbejde med foreningerne
 • At familier, der har brug for hjælp, får en hurtig forebyggende og tværfaglig indsats af én fast kontaktperson
 • At bygge en SFO med gode udendørs- og indendørs faciliteter tæt på skolen
 • At bæredygtighed er et gennemgående tema i alle kommunens børneinstitutioner og i folkeskolen under Friluftsrådets grønne flagordning

Ung på Ærø

 • At støtte op om Marstal Navigationsskole og HF Søfart i det videst mulige omfang
 • At skabe et studiemiljø for fjernstuderende med gode faciliteter som wifi, projektor, smartboard og tutorstøtte på tværs af studieretninger
 • At skabe bedre betingelser for studiejob ved at gøre det muligt at komme frem og tilbage med bus om aftenen
 • At fortsætte et godt og attraktivt 10. klasses tilbud, med fokus på modning, erhvervskompetencer og aktiv demokratidannelse
 • At unge tilbydes attraktive erhvervs- og lærlingepladser i dialog med det private erhvervsliv

Integration

 • At Ærø fortsat tager ansvar for flygtninge og skaber den bedste integration i et bredt samarbejde
 • At understøtte flygtningene ved at have fokus på tæt opfølgning med tilbud, der er målrettet en forståelse af arbejdsmarkedet og det danske samfund

Stier og strande

 • At etablere flere cykel-, ride- og gangstier, til gavn for borgere og turister
 • At opsætte flere affaldsspande, toiletfaciliteter og bænke langs alle øens stier
 • At skabe bedre faciliteter på øens badestrande, så også handicappede og gangbesværede kan få adgang

Trafik

 • At der indføres billige færgebilletter hele året
 • At den nuværende færgestruktur fastholdes med tilpassede busafgange
 • At busserne bliver eldrevne, samt handicap- og ældrevenlige
 • At genetablere en busholdeplads ved sygehuset

Energi og selvforsyning

 • At etablere en geopark i Det Sydfynske Øhav, til gavn for bosætning, turisme og øens erhverv
 • At udvikle et energisystem, hvor forbrugeren kan vælge at købe og sælge, styret af prissignalerne (smart energi)
 • At udnytte alternative energiformer, såsom sol, vind, biobrændsel og jordvarme optimalt
 • At fjerne skovrejsningsforbuddene og udlægge skovrejsningsområder, der hvor drikkevandet er

Kultur og foreningsliv

 • At der fortsat afsættes midler til at styrke folkeoplysning og frivillige aktiviteter
 • At udvikle en app, der skaber overblik over forenings- og kulturaktiviteter
 • At udvikle et netværk med repræsentanter fra det ærøske foreningsliv og kommunen for at fastholde det mangfoldige frivillige miljø